VZ99

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt


Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 27-02-2024 (36209) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 6 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 22-01-2024 (36910) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 38 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 30-01-2024 (08524) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 30 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 04-03-2024 (58535) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 0 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 29-02-2024 (39648) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 4 ngày66 ngày
Đầu 5 ra ngày 23-02-2024 (16053) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 10 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 01-03-2024 (71961) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 3 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 14-02-2024 (17670) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 19 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 22-02-2024 (82488) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 11 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 17-02-2024 (58294) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 16 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 14-02-2024 (17670) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 19 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 01-03-2024 (71961) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 3 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 03-03-2024 (17632) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 1 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 02-03-2024 (77433) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 2 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 26-02-2024 (27234) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 7 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 04-03-2024 (58535) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 0 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 20-02-2024 (57406) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 13 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 21-02-2024 (99937) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 12 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 29-02-2024 (39648) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 4 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 27-02-2024 (36209) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 6 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 21-02-2024 (99937) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 12 ngày54 ngày
Tổng 1 ra ngày 19-02-2024 (75801) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 14 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 29-02-2024 (39648) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 4 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 18-02-2024 (39903) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 15 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 15-02-2024 (48331) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 18 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 03-03-2024 (17632) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 1 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 02-03-2024 (77433) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 2 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 01-03-2024 (71961) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 3 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 04-03-2024 (58535) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 0 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 28-02-2024 (77645) đến 04-03-2024 vẫn chưa ra là 5 ngày91 ngày