VZ99

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt


Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 20-09-2023 (40303) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 04-09-2023 (08811) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 17 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 19-09-2023 (50925) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 12-09-2023 (73132) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 9 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 31-08-2023 (73040) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 21 ngày66 ngày
Đầu 5 ra ngày 13-09-2023 (56650) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 8 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 21-09-2023 (52566) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 08-09-2023 (13676) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 13 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 03-09-2023 (31186) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 18 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 14-08-2023 (16893) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 38 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 15-09-2023 (13720) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 04-09-2023 (08811) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 17 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 14-09-2023 (59722) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 7 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 20-09-2023 (40303) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 18-09-2023 (43104) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 19-09-2023 (50925) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 21-09-2023 (52566) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 05-09-2023 (06367) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 16 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 11-09-2023 (63768) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 10 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 06-09-2023 (15269) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 15 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 24-08-2023 (57973) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 28 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 17-09-2023 (22365) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 21-09-2023 (52566) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 20-09-2023 (40303) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 18-09-2023 (43104) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 13-09-2023 (56650) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 8 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 16-09-2023 (11724) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 19-09-2023 (50925) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 02-09-2023 (06380) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 19 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 20-08-2023 (92009) đến 21-09-2023 vẫn chưa ra là 32 ngày91 ngày