VZ99

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 19-03-2023 (86903) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 9 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 06-03-2023 (39919) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 22 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 28-03-2023 (66228) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 27-03-2023 (83230) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 04-03-2023 (06743) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 24 ngày66 ngày
Đầu 5 ra ngày 24-03-2023 (48657) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 26-03-2023 (57765) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 25-03-2023 (32273) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 23-03-2023 (45483) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 22-03-2023 (08798) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 27-03-2023 (83230) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 16-03-2023 (89581) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 12 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 20-03-2023 (24192) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 8 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 25-03-2023 (32273) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 21-03-2023 (81664) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 7 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 26-03-2023 (57765) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 11-03-2023 (47076) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 17 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 24-03-2023 (48657) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 28-03-2023 (66228) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 17-03-2023 (59389) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 11 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 28-03-2023 (66228) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 26-03-2023 (57765) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 24-03-2023 (48657) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 27-03-2023 (83230) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 12-03-2023 (56695) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 16 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 09-03-2023 (68205) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 19 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 15-03-2023 (67724) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 13 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 22-03-2023 (08798) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 18-02-2023 (44971) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 38 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 16-03-2023 (89581) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 12 ngày91 ngày