VZ99

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto


Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 28-11-2023

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
28/11/20238 lần5 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
27/11/20234 lần3 lần1 lần3 lần2 lần5 lần0 lần5 lần2 lần2 lần
26/11/20233 lần2 lần2 lần0 lần3 lần5 lần3 lần1 lần5 lần3 lần
25/11/20234 lần6 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần2 lần0 lần3 lần
24/11/20233 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần3 lần3 lần2 lần
23/11/20231 lần5 lần3 lần1 lần1 lần4 lần6 lần4 lần0 lần2 lần
22/11/20234 lần3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần4 lần1 lần3 lần
21/11/20232 lần4 lần5 lần1 lần5 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
20/11/20232 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần6 lần4 lần
19/11/20230 lần1 lần5 lần6 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần7 lần
18/11/20231 lần4 lần1 lần1 lần2 lần6 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
17/11/20232 lần2 lần1 lần3 lần6 lần3 lần3 lần1 lần2 lần4 lần
16/11/20232 lần3 lần4 lần3 lần1 lần2 lần4 lần5 lần2 lần1 lần
15/11/20231 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần1 lần6 lần2 lần3 lần
14/11/20234 lần3 lần0 lần2 lần4 lần4 lần2 lần1 lần1 lần6 lần
13/11/20233 lần5 lần0 lần3 lần5 lần0 lần3 lần3 lần0 lần5 lần
12/11/20233 lần4 lần3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
11/11/20230 lần2 lần2 lần5 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần4 lần
10/11/20232 lần3 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần6 lần3 lần2 lần
09/11/20234 lần2 lần1 lần1 lần8 lần3 lần4 lần0 lần0 lần4 lần
Tổng53 lần62 lần43 lần48 lần56 lần56 lần60 lần56 lần41 lần65 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
28/11/20233 lần3 lần4 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần
27/11/20234 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần7 lần2 lần4 lần
26/11/20232 lần0 lần6 lần6 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
25/11/20233 lần3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
24/11/20236 lần4 lần4 lần4 lần3 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
23/11/20231 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần
22/11/20234 lần2 lần6 lần2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần6 lần0 lần
21/11/20231 lần1 lần2 lần5 lần0 lần6 lần4 lần2 lần1 lần5 lần
20/11/20233 lần5 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
19/11/20232 lần1 lần3 lần6 lần5 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
18/11/20232 lần2 lần5 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
17/11/20232 lần3 lần5 lần0 lần3 lần3 lần4 lần3 lần3 lần1 lần
16/11/20233 lần1 lần0 lần4 lần3 lần3 lần5 lần1 lần0 lần7 lần
15/11/20231 lần3 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
14/11/20233 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần5 lần4 lần3 lần
13/11/20233 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
12/11/20234 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
11/11/20234 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần6 lần0 lần1 lần
10/11/20233 lần3 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần5 lần4 lần0 lần
09/11/20232 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần5 lần1 lần5 lần
Tổng56 lần47 lần65 lần61 lần52 lần39 lần57 lần54 lần50 lần59 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
28/11/20232 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần5 lần
27/11/20236 lần3 lần1 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần1 lần6 lần
26/11/20233 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần5 lần1 lần
25/11/20233 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần7 lần2 lần4 lần2 lần
24/11/20232 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần7 lần
23/11/20232 lần5 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
22/11/20234 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần6 lần4 lần2 lần
21/11/20232 lần4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần
20/11/20234 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
19/11/20233 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần3 lần2 lần3 lần
18/11/20233 lần0 lần1 lần7 lần4 lần3 lần1 lần4 lần3 lần1 lần
17/11/20233 lần5 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần6 lần2 lần
16/11/20234 lần5 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần5 lần
15/11/20231 lần4 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần4 lần4 lần3 lần
14/11/20233 lần2 lần6 lần1 lần0 lần5 lần2 lần6 lần1 lần1 lần
13/11/20234 lần1 lần3 lần7 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
12/11/20233 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
11/11/20236 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần5 lần1 lần4 lần1 lần
10/11/20233 lần5 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần6 lần1 lần
09/11/20231 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần5 lần5 lần
Tổng62 lần56 lần44 lần49 lần47 lần48 lần52 lần54 lần66 lần62 lần